General.BrowserWarning

Integritetspolicy

 

 

Integritetspolicyn omfattar behandling av dina personuppgifter i samband med köp i vår webbshop, inklusive om du även samtycker till att motta meddelanden via sms och e-post gällande dina ordrar.

 

Integritetspolicyn omfattar behandling av personuppgifter genom ditt samtycke till att motta nyhetsbrev och marknadsföring på sociala medier.

 

Vi är personuppgiftsansvarig – hur kontaktar du oss?

Du kan kontakta oss på följande adress:

NDI Sweden AB

Box 4027

227 21 Lund

org.nr: 556221-8353

E-post: order@ndi-se.com

Tfn: +46 46 37 95 00

 

Hädanefter benämns företaget som NDI.

 

Kontaktuppgifter till dataskyddskonsult

Vi har ingen dataskyddskonsult. Vi har däremot en person som ansvarar för alla frågor rörande NDI:s användning av personuppgifter. Du kan kontakta vederbörande på: info@ndi-dk.com.

 

Syftet med behandlingen och rättslig grund

Om du ger ditt samtycke använder vi de insamlade personuppgifterna för att

 

 • fullfölja avtalet gällande ditt köp i vår webbshop
 • skicka nyhetsbrev med erbjudanden, kampanjer, nyheter m.m. 
 • skicka marknadsföring via sociala medier
 • skicka sms och e-post i samband med spårning av ordrar och servicemeddelanden.

 

Rättslig grund:

 

 • Artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen/GDPR: Samtycke
 • 10 § första stycket i marknadsföringslagen 10 § första stycket: Samtycke
 • Artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen/GDPR: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

 

 

Kategorier av personuppgifter och varifrån vi samlar in dem

Om du har givit ditt samtycke till marknadsföring: Vi samlar in allmänna personuppgifter direkt från dig på våra hemsidor ndi.se och ndi.eu och i händelsen att du skickar in ett formulär på sociala medier. 

 

Vi kombinerar personuppgifterna med personuppgifter som eventuellt redan är insamlade om dig av sociala medier som Facebook, Instagram och LinkedIn. 

 

Dina personuppgifter används alltså för att skicka relevant marknadsföring till dig. Vi kan dock inte se de personuppgifter som de sociala medierna samlat in om dig.

 

När vi använder sociala medier för att rikta marknadsföring till dig uppmanar vi inte det aktuella sociala mediet att behandla känsliga personuppgifter som: 

 

 • Uppgifter om ras eller etniskt ursprung.
 • Politiska, religiösa eller filosofiska övertygelser.
 • Medlemskap i fackförening samt behandling av genetiska uppgifter.
 • Biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person. 
 • Uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

 

 

Mottagare av personuppgifter 

Personuppgifterna lämnas beroende på omständigheterna vidare till revisor, konsulter, offentliga myndigheter, sociala medier och IT-leverantörer (databehandlare). Vi lämnar aldrig vidare mer information än nödvändigt.

 

Personuppgifterna lämnas utöver detta vidare till moderbolag och dotterbolag beroende på vilket bolag som skickar ut marknadsföringen.

 

Vi har implementerat den rad säkerhetsåtgärder för att säkra att ingen annan kommer åt dina personuppgifter. Dessa säkerhetsåtgärder omfattar bland annat följande: 

 

 • Kryptering för säkra kommunikationslinjer.
 • Rättigheter för att så få personer som möjligt har minsta möjliga tillgång i relation till syftet.
 • Regelbundna riskbedömningar som säkerställer att risker i samband med databehandlingen identifieras och relevanta kompletterande säkerhetsåtgärder implementeras.

 

 

Överföring till tredje land

Personuppgifter gällande dina ordrar i webbshoppen: Vi behandlar dina personuppgifter på servrar i vårt eget datacenter och vi överför därför inte dina personuppgifter till tredje land. Datacentret drivs av NDI som därmed fungerar som personuppgiftsbehandlare för oss.

 

Personuppgifter gällande marknadsföring: Vi överför personuppgifter utanför EU, bland annat till USA. Dina personuppgifter kan dock även överföras till andra tredje länder. Vi överför baserat på EU-kommissionens standardbestämmelser om uppgiftsskydd.

 

Lagringstid

I samband med personuppgifter från köp i webbshoppen: Vi behandlar dina personuppgifter så länge som du har reklamationsrätt. Vid konsumentköp är det 2 år från försäljningsobjektets överlämnande. Vid berättigad reklamation förlängs perioden med den eventuella nya reklamationsfristen.

 

I samband med samtycke till marknadsföring och meddelanden om ordrar: Vi behandlar dina personuppgifter tills du drar tillbaka ditt samtycke. Om vi inte har använt dina personuppgifter på 2 år raderar vi dem. 

 

Vi lagrar dock alltid eventuell teknisk dokumentation för ditt samtycke så länge som vi använder samtycket och upp till 5 år efter att det användes senaste gången. Detta beror på att ett eventuellt straffrättsligt ansvar enligt dataskyddsreglerna blivit föråldrat efter 5 år.

 

Personuppgifter som ingår i räkenskapsmaterial lagras i 5 år från utgången av det räkenskapsår som materialet tillhör.

 

Automatiska beslut, inbegripet profilering

När vi marknadsför via sociala medier sker en profilering av dig. Du kan således uppleva att du ser flera reklamer för våra produkter på sociala medier efter att du har upprättat en profil på sidan om du samtycker till att motta marknadsföring på bland annat sociala medier.

 

Om du drar tillbaka ditt samtycke kan det hända att du fortfarande ser vår reklam. Detta beror som utgångspunkt på att aktuella sociala medier själva har profilerat dig som en person som kan vara intresserad av våra produkter. Vi har inget inflytande över denna behandling.

 

Rätten att dra tillbaka samtycke

Du har närsomhelst rätt att dra tillbaka ditt samtycke till marknadsföring. Detta kan du göra genom att

 

 • kontakta oss via e-post eller telefon
 • ändra din profil
 • avregistrera dig från nyhetsbrevet direkt i nyhetsbrevet och i de meddelanden som vi skickar.

 

 

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du som registrerad följande rättigheter:

 

 • Du har rätt till tillgång (artikel 15)
  NDI ska kunna informera om de behandlar dina personuppgifter och alla detaljer kring behandlingen, däribland syfte, vilka kategorier av personuppgifter, vem som mottar dina uppgifter, hur länge uppgifterna behandlas, din rätt att invända mot behandlingen och om de genomför automatiska beslut baserat på behandlingen.
 • Du har rätt till rättelse (artikel 16)
  Om du anser att upplysningarna inte är riktiga har du rätt att få dem rättade. Eftersom du själv lämnar uppgifterna till NDI är det du som ska uppmärksamma om uppgifterna ska rättas.
 • Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter hos NDI raderade (artikel 17)
  Du kan i vissa fall begära att NDI ska radera dina personuppgifter.
 • Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (artikel 18)
  Du kan i vissa fall begära att NDI ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart, strukturerat format (artikel 20)
  NDI ska på din begäran kunna lämna ut dina personuppgifter till dig i ett strukturerat och maskinläsbart format om behandlingen sker automatiskt och är grundat på samtycke eller för att uppfylla ett kontrakt.
 • Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter (artikel 21)
  Om NDI behandlar dina personuppgifter för att fullfölja ett legitimt intresse, t.ex. till direkt marknadsföring, har du rätt att göra invändningar mot denna behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering (artikel 22)
  Du har rätt att begära att inte bli föremål för beslut, inbegripet profilering, som NDI tar genom automatisering baserat på dina personuppgifter.

 

 

Du ska utöver ovanstående vara uppmärksam på att i vissa fall är vi gemensam personuppgiftsansvarig tillsammans med de tredje parter som vi delar dina personuppgifter med, såsom sociala medier. I dessa fall, då vi rent tekniskt inte kan hjälpa dig att upprätthålla dina rättigheter, hänvisar vi dig i det enskilda fallet till den aktuella tredje parten.

 

Möjlighet att lämna klagomål över behandlingen

Du har rätt att lämna in ett klagomål över den behandling av dina personuppgifter som NDI företar. Detta gör du via Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter här: https://www.imy.se

 

Vi hoppas dock att du innan du skickar in ett klagomål kontaktar oss, så kan vi förhoppningsvis lösa problemet tillsammans.

 

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Om integritetspolicyn ändras skickar vi den reviderade versionen till dig.

 

Versionshistorik

Datum Version

2021-03-19 1

 

 

NDI Sverige AB

Gamlemark/Blomstervägen
225 93 Lund
Sverige
Orgnr: 556221-8353
kundtjanst@ndi-se.com

Behöver ni hjälp?

Kontakta kundtjänst på:
046 379500

Måndag-torsdag: 8:00-16:30
Fredag: 8:00-16:00
Avvikande öppettider

Hitta snabbt

Kontakt
Om NDI

 

WEBSHOP